Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

Biz Kimiz?

Sorunların Çözümünde Paydaşların Buluşma Adresi


Avrupa Birliği Başkanlığı on beş yılı aşkın süredir Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) sivil toplumları arasındaki diyaloğun güçlenmesi ve Türkiye’deki sivil toplumun kapasitesinin geliştirilmesini hedefleyen projelere destek sağlamaktadır. Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracının 2014-2020 döneminde (IPA II), Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından sivil toplum alanının bir sektör olarak tanımlanmasıyla, bahse konu destekler sivil toplum sektörü çatısı altında artarak devam etmiştir. Sivil toplum sektörünün öncelikleri olan

Kamu-sivil toplum diyaloğunun güçlendirilmesi; STK’lara yönelik yasal çerçevenin iyileştirilmesi; STK’ların kapasitesinin güçlendirilmesi; sivil toplum diyaloğunun geliştirilmesi

kapsamında birçok program ve proje geliştirilmiştir. Bu programlardan birisi olan Sivil Toplum Destek Programı kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik olarak geliştirilen “Kamu ve STK’lar Arasında İşbirliğinin Güçlendirilmesi için Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı”nı da kapsamaktadır. 

Sivil Toplum Destek Programı altında yürütülen “Kamu ve STK’lar Arasında İşbirliğinin Güçlendirilmesi için Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı” Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) 2014 programı kapsamında finanse edilmektedir. Program mali ve idari açıdan güçlü ve daha önce proje deneyimi olan sivil toplum kuruluşlarının geliştirecekleri ortaklıkları ve ağları destekleyerek, bu ortaklıklar ve ağlar vasıtasıyla kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi ve sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerini geliştirilmeyi hedeflemektedir. Hibe programı kapsamında 10 sivil toplum kuruluşu yaklaşık 4.300.000 Avro hibe desteği almaya hak kazanmıştır. Program T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülmektedir; Sözleşme Makamı ise Merkezi Finans ve İhale Birimidir. 

“Kamu ve STK’lar Arasında İşbirliğinin Güçlendirilmesi için Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı” çağrısına yapılan başvurular arasından “SivilAnT® – Antalya Sivil Platformu” Antalya’dan hibe almaya hak kazanan tek proje olmuştur. Antalya Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği liderliğinde 17 kuruluş tarafından sunulan SivilAnT® - Antalya Sivil Platformu projesi, başta Antalya olmak Batı Akdeniz bölgesindeki sorunların çözüm ortağı olmaları konusunda sivil toplum kuruluşları, akademik camia, yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör girişimleri arasında diyalog ve işbirliği platformu kurmayı hedeflemektedir. Sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerini geliştirmek, sivil araştırmaları desteklemek, filantropiyi, aktif vatandaşlığı ve gönüllüğü teşvik etmek SivilAnT® projesinin özel amaçlarıdır. 
 

SivilAnT®’ın Kamu ve STK’lar Arasında İşbirliğinin Güçlendirilmesi için Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı’na Katkı Sağladığı Başlıklar

- STK’ların kapasitelerini geliştirmeye yönelik faaliyetler içermektedir. 
- Sivil araştırmaları desteklemeye yönelik mekanizmalara sahiptir. 
- Filantropiyi, aktif vatandaşlığı ve gönüllüğü teşvik eden araçlar kullanmaktadır. 
-Sivil toplum kuruluşları, akademik camia, yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör girişimleri arasında diyalog ve işbirliği tesis etme fikri üzerine yapılandırılmıştır.


SivilAnT®’ı Eşsiz Kılan Başlıca Unsurlar

- 10 STK, 1 Valilik Birimi, 3 Belediye, 3 Üniversite olmak üzere 17 farklı kuruluşun temsil edildiği SivilAnT® yatay ve dikey entegrasyonun sağlandığı bir kent ağı olma özelliği taşımaktadır. 

- SivilAnT®; farklı kesimlerin temsil edildiği, gücünü yerel dinamiklerden alan merkezi olmayan / yerel bir platformdur. 

- SivilAnT®; filantropiyi, aktif vatandaşlığı, gönüllüğü referans alan partilerüstü bir yapıdadır. 
 

SivilAnT®’ı Ayrıcalıklı Kılan Başlıca Unsurlar

SivilAnT®; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin konuya yönelik çeşitli strateji belgelerine ve Avrupa Birliği’nin program önceliklerine cevap niteliğindedir. 
 

Türkiye perspektifinden bakıldığında; 

- Türkiye’nin Avrupa Birliği İletişim Stratejisi’nde (ABİS) de belirtildiği üzere “Ülkemizin AB’ye üyeliği yalnızca Türk ve AB kurumları tarafından yürütülen teknik bir çalışma değildir, aksine toplumun tüm kesimlerinin aktif katılımını ve desteğini gerektiren bir süreçtir. Bu nedenle, Türkiye’nin AB süreci Türk ve AB sivil toplumu, özel sektörü, akademik camiası ve üniversiteleri, iş dünyası temsilcileri, yerel yönetimleri, yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası medyası, kültür, sanat, spor camiası, gençliği, kanaat önderleri gibi toplumun tüm kesimlerince sahip çıkılması, destek verilmesi ve benimsenmesi gereken bir süreçtir”. Gerek içerdiği faaliyetler, gerekse geliştirdiği söylemler ile SivilAnT® projesi, ABİS tarafından toplumun tüm kesimlerine çıkarılmış çağrıya cevap niteliğini taşımaktadır. 

-SivilAnT®; “Güçlü, çeşitli, çoğulcu, sürdürülebilir bir sivil toplum için uygun ortamın oluş­turularak sosyal ve ekonomik kalkınma sü­reçlerine toplumun tüm kesimlerinin daha etkin katılımının sağlanması temel amaçtır” şeklinde 10. Kalkınma Planında ifade edilen STK özelinde tanımlı amaca hizmet eden bir projedir. 
 

Bu bağlamda, SivilAnT® paradigma değişimi karşısında durumdan görev çıkaran bir vatandaşlar girişimi olarak tanımlanabilir. AB perspektifinden bakıldığında; 

2018 Türkiye İlerleme Raporunda yer alan “sivil toplumla iş birliğine yönelik kapsamlı bir hükûmet stratejisi bulunmadığı ve bağımsız STK’ların, çoğu zaman yasama ve politika oluşturma süreçlerinin dışında tutulduğu” yönündeki AB savına bir karşı duruş niteliğindedir.

Bu bağlamda, SivilAnT® bir sivil diplomasi girişimi olarak tanımlanabilir.