Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AB IPA Programı

AB IPA Programı Hakkında

AB Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA)’nın 2014 – 2020 yıllarını kapsayan II. Döneminde, ülkemizin AB müktesebatına uyum ve uygulamasına yönelik kapasitesinin geliştirilmesi ile ekonomik ve sosyal uyuma yönelik kapasitelerinin oluşturulması hedefleri çerçevesinde yürütülecektir.

IPA-II döneminde AB Komisyon tarafından fonların daha etkin kullanımına yönelik olarak sektörel bir yaklaşım benimsenmiş olup, bu yaklaşım kapsamında IPA’nın I. döneminde yer alan bileşen bazlı yapı kaldırılarak yeni dönemde finanse edilmesi öngörülen belirli sektörler ile bu sektörler kapsamındaki çalışmaları yürütecek sektör sorumlusu kuruluşlar  belirlenmiştir.

IPA kapsamındaki yardımların temel finansman önceliklerini gösteren belge olan Türkiye için Endikatif Strateji Belgesi (Indicative Strategy Paper for Turkey (2014-2020)), 26 Ağustos 2014 tarihinde Komisyon tarafından kabul edilmiştir. Söz konusu Strateji Belgesi’nde de yer aldığı üzere IPA-II kapsamında 7 yıllık toplam tahsisatımız 4.453,9 milyar Avro’dur.

Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı

Sivil Toplum Destek Programı altında yürütülen “Kamu ve STK’lar Arasında İşbirliğinin Güçlendirilmesi için Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı” Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) 2014 programı kapsamında finanse edilmektedir. Program mali ve idari açıdan güçlü ve daha önce proje deneyimi olan sivil toplum kuruluşlarının geliştirecekleri ortaklıkları ve ağları destekleyerek, bu ortaklıklar ve ağlar vasıtasıyla kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi ve sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerini geliştirilmeyi hedeflemektedir. Hibe programı kapsamında 10 sivil toplum kuruluşu yaklaşık 4.300.000 Avro hibe desteği almaya hak kazanmıştır. 

Program T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülmektedir; Sözleşme Makamı ise Merkezi Finans ve İhale Birimidir. “SivilAnT® – Antalya Sivil Platformu” Antalya’dan hibe almaya hak kazanan tek proje olmuştur. 

Desteklenen Projeler:

SivilAnT – Antalya Sivil Platformu

Amaç: Proje, başta Antalya olmak üzere Batı Akdeniz bölgesindeki sorunların çözüm ortağı olmaları için sivil toplum kuruluşları, akademik camia, yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör girişimleri arasında diyalog ve işbirliği platformu kurmayı amaçlıyor.

İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı

Amaç: Proje, kadınların iş piyasasında daha etkin rol almaları ve kadın girişimcilerin güçlendirilmesi amacıyla İş Kadınları İletişim Ağı (women business network organisation) kurulmasını, KİK kapsamında yapılacak olan ihalelere daha fazla kadın girişimcinin davet edilmesini sağlamak amacıyla gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını ve bu konuda farkındalık sağlanmasını amaçlıyor.

Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma Platformu / OKUYAY

Amaç: Proje, Türkiye’nin seçilen bölgelerinde okuma yazma, okuma kültürünün desteklenmesi ve kitaplara erişim konularında çalışan STK’ların, politika ve karar alma süreçlerine aktif katılımları aracılığıyla gelişimlerinin desteklenmesini amaçlıyor.

“Konuk Sanatçı” Programı Aracılığıyla STK’lar ve Kamu Kurumları Arasında Ağ Oluşturmak

Amaç: Proje, Türkiye’de sanat alanında faaliyet gösteren kamu kurumları ve STK’ların güncel sanata ilişkin politika oluşturma ve karar alma süreçlerine dahil olmalarını sağlamak amacıyla, STK’lar arasındaki işbirliğini güçlendirerek sanat alanındaki kapasitelerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı Projesi (TSGA)

Amaç: Proje, sivil toplum kuruluşlarının ve aktif yurttaşların kapasitelerini ve kamu kurumlarıyla diyaloglarını güçlendirmeye imkân verecek bir sosyal girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor..

Yeni Bir Söylem ve Diyaloğa Doğru

Amaç: Proje, Türkiye’deki Suriyeli mültecilere yönelik ayrımcılık ve ayrımcı söylem konusunda toplumsal farkındalığı artırmayı, insan haklarına ve farklılıklara saygılı yeni bir dil ve söylemi teşvik etmek için kamu, sivil toplum ve medya sektörleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesini amaçlıyor.

AB İzleme Ağı

Amaç: Proje, dezavantajlı gruplara ilişkin hak temelli konular ile Türkiye’nin AB üyeliği süreçleri üzerine çalışan STK’ları sürece dâhil ederek, Avrupa Birliği İzleme Ağı’nı (EUMN) genişletmeyi amaçlıyor.

Türkiye Otizm Ağı Güçlendirme Projesi

Amaç: Proje, Türkiye Otizm Meclisi (TOM) ve otizm alanında çalışan STK’ların savunuculuğunu ve kurumsal kapasitesini güçlendirerek, Otizm Eylem Planının izlenmesini ve STK’ların ve kamu kurumlarının işbirliğini ve iletişimini arttırmayı amaçlıyor.

Toplum Temelli Yerel Kuruluşların Katılım ve Savunuculuk Kapasitelerini Geliştirme

Amaç: Proje, toplum temelli yerel kuruluşlarda tabandaki kadınların katılımı ve temsilini geliştirerek karar mekanizmaları üzerindeki etkisini arttırmayı amaçlıyor.

Daha Demokratik Bir Yerel Yönetişim için Sivil Toplumun Güçlendirilmesi (MoDeL) Projesi

Amaç: Proje, daha demokratik bir yerel yönetişim için Türkiye’de STK ve belediyeler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesini ve STK’ların yönetişim kapasitelerinin güçlendirilmesini amaçlıyor.